Home Nieuws ICIS nieuws Van den Herik nieuwe voorzitter Consortium Board
Van den Herik nieuwe voorzitter Consortium Board PDF Print E-mail

Professor Van den HerikProfessor Van den Herik is sinds afgelopen juli de nieuwe voorzitter van het ICIS Consortium Board. Hij volgt hiermee professor Jan van Katwijk op, die de afgelopen jaren met veel verve en plezier de ICIS Board heeft voorgezeten, maar nu vanwege zijn emeritaat het stokje aan Van den Herik heeft overgegeven.

 

 

Het ICIS project wordt 'gedragen' door een consortium van universiteiten, kennisinstellingen en technologiebedrijven. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen tezamen het bestuur in de Consortium Board. Sinds afgelopen juli is de voorzittershamer in handen van professor Van den Herik. Geen onbekende binnen ICIS, want hij is al van meet af aan betrokken. Op 3 december 2008 zal zijn eerste ICIS Ph.D. student promoveren aan de Universiteit van Tilburg.

Wij hadden een kort vraaggesprek met professor Van den Herik over het ICIS project en de context waarbinnen zich dat afspeelt.

Het ICIS project nadert zijn laatste jaar. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor de Consortium Board?

“Voordat ik daarop inga, wil ik eerst namens de hele Board, mijn dank uitspreken aan Jan van Katwijk. Met veel inzet en begeestering heeft hij de afgelopen jaren de Board geleid en wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. We vinden het jammer dat hij niet langer het voorzitterschap zal voeren, maar we zullen voortgaan op de door hem ingeslagen weg.

Dan over onze uitdagingen. Allereerst is het belangrijk dat we de onderzoeksresultaten uit het ICIS project op begrijpelijke wijze overdragen aan een breed publiek. En dat we duidelijk maken wat de maatschappelijke waarde is van al ons werk.
Ten tweede moeten we de resultaten bespreken met beleidsmakers van de maatschappelijke lange termijnstrategie. Het overheidsrapport Langetermijnstrategie Nederland Ondernemend Innovatieland en de bijbehorende maatschappelijke innovatieagenda’s bevatten innovatieplannen die heel goed met ICIS-technologie gerealiseerd kunnen worden.”

Wat is in uw visie de maatschappelijke waarde van dit onderzoeksgebied? Wat zal de impact op lange termijn zijn?

“Alle innovaties van dit moment impliceren dat we onszelf slimmer organiseren. We moeten meer doen met minder – in de manier waarop we leven, werken en reizen moeten we gewoonweg slimmer worden. Onderzoek op het brede gebied van intelligente systemen levert de bouwstenen om dat mogelijk te maken. De grootste doorbraken komen over het algemeen voort uit kleine onderzoeksonderwerpen die intelligente bouwstenen leveren. Onze resultaten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst."

Zijn de resultaten uit ICIS alleen bruikbaar in de sectoren veiligheid en verkeer of zijn ze breder toepasbaar?

"De concepten en technologieën die wij ontwikkelen zijn generiek. Door de bloedgroepen van de leden in het consortium zijn ze vanzelfsprekend toepasbaar in verkeers- en crisismanagement. Maar er zijn zeker toepassingen mogelijk in andere sectoren, zoals gezondheidszorg en watermanagement. Specifieke onderzoeksresultaten op het gebied van intelligente, lerende machines en teamwork zijn bruikbaar in alle domeinen waarin samenwerking belangrijk is."

Wat verwacht u van vervolgonderzoek als het ICIS-project stopt? Wat voor follow-up adviseert u?

“Onderzoek in dit vakgebied zou nog decennia moeten doorgaan. We zijn eigenlijk maar net begonnen, terwijl we de kritieke massa moeten realiseren. Grotere onderzoeksprojecten à la ICIS moeten voortgaan. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook het innovatieproces zelf te innoveren.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft onlangs in het rapport Innovatie Vernieuwd: opening in viervoud, duidelijk gemaakt dat innovatieprojecten meer openheid moeten vertonen.
Ook een volgend onderzoeksconsortium zal zowel uit wetenschap als industrie moeten bestaan en zal nauw moeten samenwerken aan duidelijk gedefinieerde, praktische uitdagingen die om intelligente systemen vragen. Daarbij zijn openheid naar beleidsmakers en internationale samenwerking vanzelfsprekende voorwaarden.

We staan in onze dichtbevolkte samenleving immers voor gigantische langetermijn uitdagingen, zoals in mobiliteit, veiligheid, watermanagement en gezondheidszorg. Dat vraagt om voortdurend onderzoek en innovatie. Bijvoorbeeld de “Duurzame bereikbare Randstad” staat hoog op de politieke agenda. Op vele manieren kunnen wij daaraan met ICIS-technologie en -onderzoek een bijdrage leveren.